نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

جزئیات نمونه کار

الی سلطانی | ۲۷ ساله اهل ، دماوند نقاش حقیقی باید قادر باشد تا با معمولی ترین چیزها غیرمعمول ترین ایده ها را خلق کند که با تیم رها دیجیتال آرت به این توانایی دست یافتم….

author

الی سلطانیگرافیست