نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

بعضی ها هستند که نمیتوانند احساسشان را به زبان بیاورند آنها حتی نمیتوانند احساسشان را بنویسند این دسته از افراد احساسی که در درونشان لبریز است را نقاشی میکنند ، کیمیا دختریس از جنس همین احساس

author

کیمیا رادگرافیست