نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

دانیال حبیب الهی دانیالم با نام هنری ثُلث ۴ سالی میشه تو زمینه هنر های دیجیتال فعالیت دارم. مدتی هست سبک نقاشی دیجیتال رئالیسم کار میکنم....

author

دانیال حبیب الهیگرافیست